ads Blog content marketing Digitalnomad.vn Hợp tác marketing

Mẫu code bài viết Dịch vụ kế toán email marketing

<div>
<table cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><table cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><div aria-haspopup="true" role="menuitem" tabindex="0"><img id=":lz" role="button" src="https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif" alt="" data-tooltip="Hiển thị chi tiết" aria-label="Hiển thị chi tiết" /></div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div id=":ly" tabindex="-1"></div>
<div id=":ln">
<div id=":lm">
<div> </div>
<table align="center" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_24" id="m_-3787734962244284745Layout_24" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top"><table align="center" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div><img alt="" src="https://1.bp.blogspot.com/-I7mC4vESsCg/WlR8MgKZsBI/AAAAAAAADNU/5T7U36zoJxgmj5WXWnt5xp8AM_8o2cOswCLcBGAs/s1600/dich-vu-ke-toan-tron-goi.jpg" tabindex="0" width="590" vspace="0" hspace="0" border="0" /></div>
<div></div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_15" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><strong>HOÀN THIỆN VÀ QUYẾT TOÁN HỒ SƠ KẾ TOÁN</strong></div>
<div> </div>
<div>Đây là thời gian các doanh nghiệp chạy nước rút để đạt được doanh số kinh doanh; đồng thời cũng là thời gian phải hoàn thiện sổ sách kế toán để cân đối doanh thu/ chi phí và nộp báo cáo tài chính đúng hạn vào ngày <strong>31/3/2018.</strong><br />
<br />
Để tập trung 100% cho việc kinh doanh đạt hiệu quả, dịch vụ kế toán đề xuất Quý khách sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính của chúng tôi. Chúng tôi cam kết:</div>
<ul>
<li>Đảm bảo số liệu chính xác, an toàn, hiệu quả </li>
<li>Chi phí tiết kiệm nhất</li>
<li>Dữ liệu bảo mật</li>
<li>File mềm lưu trữ lâu dài, tránh mất mát</li>
<li>Quyết toán thuế an toàn, tối ưu</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_21" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#f68b1e">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#f68b1e"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><strong>Liên hệ báo phí: </strong></div>
<div><strong>Hotline: 0000.000.000 ABC (Ms.)</strong></div>
<div><u><em><a href="/" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Xem chi tiết dịch vụ &gt;&gt;</a></em></u></div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_32" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td height="30"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><strong>CHI TIẾT CÔNG VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH</strong></div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="5"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_30" id="m_-3787734962244284745Layout_30" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#f2f2f2">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#f2f2f2"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="170" valign="top"><table valign="top" align="left" width="170" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div>
<div>
<div><strong>[1] Kiểm tra lại các báo cáo đã lập trong năm</strong></div>
<div> </div>
<div>- Kiểm tra các vấn đề của tờ khai thuế hàng tháng.</div>
<div>- Tư vấn điều chỉnh các sai sót chứng từ, hóa đơn ra, vào.</div>
<div>- Thông báo cho doanh nghiệp các sai sót liên quan</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
<td width="170" valign="top"><table valign="top" align="left" width="170" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div>
<div><strong>[2] Lập báo cáo tài chính</strong></div>
<div> </div>
<div>- Tư vấn khắc phục, xử lý tồn đọng trong kế toán tài chính năm trước</div>
<div>- Tư vấn cho doanh nghiệp các thông tư, chính sách, luật định về thuế</div>
<div>- Cân đối lãi lỗ, chốt số liệu và lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
<td width="170" valign="top"><table valign="top" align="left" width="170" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div>
<div>
<div><strong>[3] Hoàn thành Sổ sách kế toán</strong></div>
<div> </div>
<div>- In sổ sách và thực hiện bàn giao cho doanh nghiệp</div>
<div>- Giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_36" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td height="5"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="5"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_33" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#03b4fa">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#03b4fa"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><strong>Cam kết chất lượng dịch vụ:</strong></div>
<ul>
<li><strong>Đủ năng lực chuyên môn</strong>: Đội ngũ chuyên viên được tuyển dụng, đào tạo, đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý vấn đề của Doanh nghiệp</li>
<li><strong>Thực hành chuyên nghiệp</strong>: Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ được huấn luyện, đào tạo, kỹ thuật máy tính cao. Dữ liệu của DN được lưu giữ an toàn, backup hàng ngày</li>
<li><strong>Luôn nhiệt tâm, chủ động</strong>: Luôn chủ động trong tư vấn và giải quyết các vấn đề, chủ động báo cáo tình hình của DN, rủi ro có thể có, vấn đề cần quan tâm.</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_26" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div><strong>Về dịch vụ kế toán :</strong><br />
<br />
XYZ là tổ chức kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp hữu hiệu cho hoạt động kinh doanh.<br />
Đội ngũ XYZ tinh thông các chuyên môn: Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Quản trị, Luật kinh doanh và công nghệ thông tin.<br />
XYZ là thành viên của các tổ chức: BNI, VCCI, YBA, VACPA, VTCA, ...<br />
Tháng 6/2016, XYZ đã vinh dự nhận giải thưởng &quot;<em>Asia Most Impactful Service Award 2016</em>&quot;.</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_27" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#555">
<tbody>
<tr>
<td height="10"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#555"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><br />
Công ty TNHH XYZ<br />
<a href="#">địa chỉ công ty</a> <a href="">duong abn</a><br />
Tổng đài: 000000 | Hotline: 0000.000.000 Ms. aBC<br />
<a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Kế toán</a> | <a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Kiểm toán</a> | <a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Pháp lý</a> | <a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Bảo hiểm xã hội</a><br />
<br />
Website: <a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">dia chi web</a></div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="10"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table name="Layout_4" id="m_-3787734962244284745Layout_4" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#333"><table align="center" width="590" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td><div>© 2018 Company XYZ</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
Bài Viết Ngẫu Nhiên

Bạn có thể thích những bài đăng này

  1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
  2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>
Xưởng sản xuất gỗ ghép cao su / gỗ ghép thông / thớt gỗ / xưởng may rèm cửa
Quảng cáo Ads2
Quảng cáo Ads3

1 Phút dành cho quảng cáo 2

NCC thớt gỗ, ván ghép, mdf
Tắt Ads

Xem Page Nhà Tài Trợ Click here

Tắt Ads

Máy Ép Chậm
Nồi chiên không dầu
Điện Thoại
LapTop Giá Rẻ
Máy xay sinh tố
1368.com.vn