ads Blog content marketing Digitalnomad.vn Hợp tác marketing

Code blogger làm đẹp giao diện trang bài viết

Để làm đẹp và chỉnh sửa giao diện trang bài viết đầu tiên cần xem Bố cục trang bài viết giao diện hiện tại  :

Thông thường giao diện trang bài viết có bố cục như sau :

1. Menu điều hướng
2. Side bar (Bên Trái, Bên Phải)
3. Quảng cáo banner bên trái và bên phải
4. Phần hiển thị nội dung bài viết bao gồm
4.1 Trang chủ / Nhãn liên quan
4.2 Tiêu đề bài viết
4.3 Nội dung bài viết
5. Phần cuối trang

Xem một số trang bài viết blogger bố trí đẹp tiêu biểu :

https://chiasetemplatevn.blogspot.com/2017/12/chen-quang-cao-vao-giua-bai-viet-blogspot.html
https://phanmemhay24.blogspot.com/2017/01/tao-thanh-dieu-huong-breadcrumbs.html
http://blog-xtraffic.pep.vn/tao-breadcrumb-cho-blogger-blogspot
https://blog.landgonow.com/2015/12/error-code-bx-v2vqfh.html
http://bomkhung-timkiem.blogspot.com/2017/12/tao-quang-cao-sticky-o-chan-trang.html


Phân tích chèn code bổ dung làm đẹp cho trang bài viết :

1. Chèn quảng cáo :

1.1 Chèn quảng cáo responsive cố định bên trái và bên phải bài viết.
1.2 Chèn quảng cáo đầu bài viết
1.3 Chèn quảng cáo bên trái bài viết
1.4 Chèn quảng cáo bên phải bài viết
1.5 Chèn quảng cáo cuối bài viết
1.6 Chèn quảng cáo vào giữa bài viết
Chèn quảng cáo vào giữa bài viết tạo cảm giác thân thiện khi xem trang Blog-web :
  
Vào chỉnh sửa mẫu HTML tìm đoạn code sau <data:post.body/> thay thế bằng bằng code sau đây :

<div expr:id='"aim1" + data:post.id'></div> 
<div style="clear:both; margin:5px ;"> 
Chèn code quảng cáo ở đây 
</div> 
<div expr:id='"aim2" + data:post.id'> 
<data:post.body/> 
</div> 
<script type="text/javascript"> 
var obj0=document.getElementById("aim1<data:post.id/>"); 
var obj1=document.getElementById("aim2<data:post.id/>"); 
var s=obj1.innerHTML; 
var r=s.search(/\x3C!-- ads --\x3E/igm); 
if(r>0) 
{obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+16);} 
</script>

Trong trang viết bài chuyển sang chế độ HTML chèn đoạn code sau : <!-- ads --> vào vị trí bạn muốn hiện quảng cáo.

2. Thêm tiện ích vào Side bar 

2.1 Tiện ích nhãn
2.2 Tiện ích bài viết xem nhiều
2.3 Tiện ích bài viết gần đây

3. Chèn code bên trên và bên dưới tiêu đề bài viết  :

3.1 Hiển thị tên tác giả - ngày đăng - nhãn bên dưới tiêu đề bài viết blogger 

Link hướng dẫn chi tiết thủ thuật : http://mytrickspedia.blogspot.com/2015/09/display-post-author-date-labels-and-comment-with-icons-in-blogger.html - Display Author, Date, Labels and Comment with icons Below Post Titles 

Chèn đoạn code sau dưới dòng code <div class='post-header-line-1'> nếu không thành công thì chèn sau code <div class='post-header'> :

<div style="margin: 5px 0; border-bottom: 1px solid #F2F2F2;padding: 5px;"><font style='background:transparent url(http://4.bp.blogspot.com/-c1B11ScMq2g/UrceOVSjbxI/AAAAAAAAFnI/AfLfIudanZs/s1600/author.png) no-repeat scroll top left;padding-left:25px;font-size:11px;'><data:post.author/></font> | <font style='background:transparent url(http://3.bp.blogspot.com/-8zBVC26ojQE/UrcfeqmWuXI/AAAAAAAAFng/f_xOYkEhdVA/s1600/clock.png) no-repeat scroll top left;padding-left:25px;font-size:11px;'><data:post.timestamp/></font> | <font style='background:transparent url(http://2.bp.blogspot.com/-Zz2yZeaJG6U/UrcfOYO6_JI/AAAAAAAAFnY/1WHah9jzmhE/s1600/tag.png) no-repeat scroll top left;padding-left:25px;font-size:11px;'><b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url + &quot;?max-results=8&quot;' rel='tag'><data:label.name/></a>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>|</b:if>
</b:loop>
</b:if></font>
    <span class='post-comment-link' style='Float:right;'>
        <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
          <b:if cond='data:post.allowComments'>
            <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick' style='background:url(http://4.bp.blogspot.com/-rC0rrfpsbhE/UrcdZ37f_uI/AAAAAAAAFnA/ZIiB7SJgx0I/s1600/comment.png) no-repeat;padding-left:20px;font-size:11px;'><b:if cond='data:post.numComments == 0'>Be the first to comment!<b:else/> <b:if cond='data:post.numComments == 1'><data:post.numComments/> Comment so far<b:else/><data:post.numComments/> Comments so far</b:if> </b:if></a>
          </b:if>
        </b:if>
    </span></div>


3.2  Tạo thanh điều hướng (Breadcrumbs) cho Blog

Link hướng dẫn chi tiết thủ thuật : https://phanmemhay24.blogspot.com/2017/01/tao-thanh-dieu-huong-breadcrumbs.html

Bước 1 : 

Tìm đoạn code : <b:include data='top' name='status-message'/>
Thay thế thành :
<b:include data='top' name='status-message'/>
<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

Bước 2 :

Tìm đoạn code <b:includable id='main' var='top'>
Thay thế bằng :

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='breadcrumbs' xmlns:v='http://rdf.data-vocabulary.org/#'>
<span typeof='v:Breadcrumb'><a class='bhome' expr:href='data:blog.homepageUrl' property='v:title' rel='v:url'>Home</a></span>
&#187;
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<span typeof='v:Breadcrumb'>
<a expr:href='data:label.url' property='v:title' rel='v:url'><data:label.name/></a></span>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'> &#187; </b:if>
</b:loop>
<b:else/>
&#187;Unlabelled
</b:if>
</b:loop>
&#187; <data:post.title/>
</div>
</b:if>

Bước 3 :

Thêm Code sau dưới đoạn code ]]></b:skin>
<style>
.breadcrumbs {
padding:5px 5px 5px 0px;
margin: 0px 0px 15px 0px;
font-size:95%;
line-height: 1.4em;
border-bottom:3px double #e6e4e3;
}
</style>

4. Code khác :

4.1 Chèn menu, banner, quảng cáo dính cố định đầu trang, bên trái bên phải, cuối trang, chèn nút trượt 2 bên trang bài viết : 

4.1a Chèn quảng cáo cố định 2 bên :

<!-- quang cao 2 ben blog -->
<div id="left_ads_float">
<a href='https://yllix.com/publishers/842846' target='_blank'><img alt='Monetize your website traffic with yX Media' border='0' height='600' src='http://ylx-aff.advertica-cdn.com/pub_le6kgi.png' title='Monetize your website traffic with yX Media' width='160'/></a>
</div>
<div id="right_ads_float">
<a href='https://yllix.com/publishers/842846' target='_blank'><img alt='Monetize your website traffic with yX Media' border='0' height='600' src='http://ylx-aff.advertica-cdn.com/pub_le6kgi.png' title='Monetize your website traffic with yX Media' width='160'/></a>
<!--
<iframe id="affiliate_frame29486" name="affiliate_frame29486" width="160" height="600" frameborder="0" src="https://member.civi.vn/banners/?sid=29486&w=160&h=600" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" ></iframe>
-->
</div>

<style>
#left_ads_float
{
bottom:100px;
left: 50px;
position:fixed; }
#right_ads_float
{
bottom:100px;
right: 50px;
position:fixed;
}
</style>
<script>
var vtlai_remove_fads=false;
function vtlai_check_adswidth()
{
if(vtlai_remove_fads)
{
document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
return;
}else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)
{
vtlai_remove_fads=true;
vtlai_check_adswidth();
return;
}
else
{
var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);
if(lwidth<1110)
{
document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
}
else
{
document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';
document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';
}
setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);
}
}
</script>
<!-- end -->

4.1b Code quảng cáo hiển thị ở góc trái hoặc góc phải màn hình :

Link 1 : https://thichvietxyz.blogspot.com/2015/11/code-quang-cao-hien-thi-o-goc-trai-hoac.html

<script type="text/javascript">
function hide_float_right() {
var content = document.getElementById('float_content_right');
var hide = document.getElementById('hide_float_right');
if (content.style.display == "none")
{content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Xem quảng cáo...</a>';
}
}
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_right {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_right {text-align:right; font-size: 11px;}
#hide_float_right a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class="float-ck" style="right: 0px" >
<div id="hide_float_right">
<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id="float_content_right">
<!-- Start quang cao-->
<a href="http://www.thichviet.xyz/" taget="_blank" ><img src="http://1.bp.blogspot.com/-csq5R5Zhg88/UZ8id_eemrI/AAAAAAAAAzw/rE8_lgEkxNI/s1600/idc.gif" width="250" height="200" /></a>
<!-- End quang cao -->
</div>

4.1c Tạo nút lên xuống, tự động cuộn trang cho blogspot :

Link 1 : https://tulieula.blogspot.com/2017/08/tao-nut-len-xuong-tu-ong-cuon-trang-cho.html4.1d Chèn menu, thanh công cụ, sidebar, chatbox trượt dọc blogspot  :

Link 1 : https://baotrangblogseo.blogspot.com/2018/04/tao-menu-truot-doc-voi-hieu-ung-tuyet-ep.html
Link 2 : http://hocvalamtinhoc.blogspot.com/2016/05/code-hien-chatbox-cho-blogger.html
Link 3 : http://thonghon123.blogspot.com/2011/03/tao-menu-doc-cho-blogger.html

4.1e Chèn quảng cáo trượt 2 bên (không hiển thị màn hình điện thoại )

<!-- quang cao banner trai phai -->
<div id='divAdRight' style='display: block; position: absolute; top: 802px; padding-top: 5px; left: 1189.5px;'>
<!-- noi dung hien thi ADS ben phai -->
<!--
<a href='http://www.congnghewebblog.com/2016/11/bizmax-template-shop.html' target='_blank'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-M68vnMtSg0I/WSpR99ayoTI/AAAAAAAAAKM/6Fzsc2akLjYs8RluAP9h7G23FXUk7d6JgCLcB/s1600/qc-webblog.gif'/></a>
-->
<!--
<a href='https://pub.accesstrade.vn/deep_link/4442979790914282835?url=https%3A%2F%2Feropi.com%2F'> <img src='https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/images.accesstrade.vn/077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330/6957_1_20170614033829708.gif'/> </a>
-->
<img src='https://2.bp.blogspot.com/-N-qj1RwFPPw/XJBbjebqCPI/AAAAAAAAFNE/ouKTaUUg1q8ZuqZ_dgP9rrupfffBHZrsQCLcBGAs/s1600/banner-phai.jpg'/>

</div>
<div id='divAdLeft' style='display: block; position: absolute; top: 802px; padding-top: 5px; left: 34.5px;'>
<!-- noi dung hien thi ADS ben trai
<div id='divAdLeft' style='display: block; position: absolute; top: 802px; padding-top: 5px; left: 34.5px;'>
-->
<!--
<a href='http://www.congnghewebblog.com/2016/12/template-blogger-quan-ao-chuan-seo.html' target='_blank'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-M68vnMtSg0I/WSpR99ayoTI/AAAAAAAAAKM/6Fzsc2akLjYs8RluAP9h7G23FXUk7d6JgCLcB/s1600/qc-webblog.gif'/></a>
-->
<!--
<a href='https://pub.accesstrade.vn/deep_link/4442979790914282835?url=https%3A%2F%2Ftravel.com.vn%2F'> <img src='https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/images.accesstrade.vn/757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293/6390_120x600_20170320035659187.jpg' width="120"/> </a>
-->
<img src='https://3.bp.blogspot.com/-IR_8fVU_j_w/XJBdD2DTvAI/AAAAAAAAFNU/Nmni357H9sIsJSE4I7QeImUKOuFi21NjgCLcBGAs/s1600/banner-120-600-trai.jpg'/>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function FloatTopDiv(){function t(t){var e=l.getElementById?l.getElementById(t):l.all?l.all[t]:l.layers[t];return e.sP=function(t,e){this.style.left=t+"px",this.style.top=e+"px"},e.x=startRX,e.y=startRY,e}function e(t){var e=l.getElementById?l.getElementById(t):l.all?l.all[t]:l.layers[t];return e.sP=function(t,e){this.style.left=t+"px",this.style.top=e+"px"},e.x=startLX,e.y=startLY,e}startLX=(document.body.clientWidth-MainContentW)/2-LeftBannerW-LeftAdjust,startLY=TopAdjust+80,startRX=(document.body.clientWidth-MainContentW)/2+MainContentW+RightAdjust,startRY=TopAdjust+80;var l=document;window.stayTopLeft=function(){if(document.documentElement&&document.documentElement.scrollTop)var t=document.documentElement.scrollTop;else if(document.body)var t=document.body.scrollTop;document.body.scrollTop>30?(startLY=3,startRY=3):(startLY=TopAdjust,startRY=TopAdjust),ftlObj.y+=(t+startRY-ftlObj.y)/16,ftlObj.sP(ftlObj.x,ftlObj.y),ftlObj2.y+=(t+startLY-ftlObj2.y)/16,ftlObj2.sP(ftlObj2.x,ftlObj2.y),setTimeout("stayTopLeft()",1)},ftlObj=t("divAdRight"),ftlObj2=e("divAdLeft"),stayTopLeft()}function ShowAdDiv(){var t=document.getElementById("divAdRight"),e=document.getElementById("divAdLeft");document.body.clientWidth<1000?(t.style.display="none",e.style.display="none"):(t.style.display="block",e.style.display="block",FloatTopDiv())}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>");
</script>
<script type="text/javascript" language="javascript">MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;//]]>
</script>

<!-- ket thuc quang cao banner trai phai -->


4.2 Tạo bộ Tag, Keyword cho bài viết trong blogspot

Link hướng dẫn chi tiết thủ thuật : https://blog.landgonow.com/2012/04/tao-bo-tag-keywork-cho-bai-viet-trong.html

4.3 Hiện mô tả tìm kiếm tại đầu bài viết cho blogspot-blogger

Link 1 : https://kslzone.blogspot.com/2014/03/hien-thi-mo-ta-tim-kiem-tai-dau-bai-viet-blogger.html

4.4 Thêm thẻ meta description vào mỗi bài viết

Link 1 : https://kslzone.blogspot.com/2014/04/them-meta-description-vao-moi-bai-viet.html  

4.5 Tự động chèn link theo từ khóa :

Link : http://www.sotayabc.xyz/2016/11/code-tu-dong-chen-link-cho-blogspot.html 

4.6 Xem bài viết dạng lưới và dạng liệt kê danh sách (grid and list view)
 

Link 1 : http://www.aloseo.xyz/2017/04/xem-bai-viet-dang-luoi-va-dang-liet-ke-danh-sach-grid-and-list-view.html  

4.7 Tạo khung chứa link liên kết 2 cột 

Chèn đoạn code sau vào widget Html :1111

<h2 class="title">Ex Link</h2>
<div class="widget-content">
<style>
#bsw-lkbb-widget{padding:0;margin:0;list-style:none}
.bsw-lkbb-widget{margin:0;padding:0}
.bsw-lkbb-widget li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:block;width:50%;float:left}
.bsw-lkbb-widget a{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;display:block;margin:0 5px 5px 0;padding:5px 15px;font:400 18px Roboto!important;-webkit-transition:.3s;letter-spacing:-.5px;background:#1d2129;border-radius:6px;-moz-transition:.3s;-o-transition:.3s;color:#f5f6f7!important}
</style>
<div id="bsw-lkbb-widget">
<div class="bsw-lkbb-widget">
<li><a href="https://www.xn--hngcoder-f5a.vn/" target="_blank" title="Hùng Coder Blogspot" rel="_blank">Hùng Coder Blogspot </a></li>
<li><a href="https://www.quocbaoblog.xyz/" target="_blank" title="Tâm sự và sẻ chia" rel="_blank"><span style="color:#1da1f2; font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont," segoe="" ui',roboto,oxygen-sans,ubuntu,cantarell,'helvetica="" neue',sans-serif'="">QUỐC BẢO BLOG</span></a></li>
<li><a href="https://wwwhuyny.blogspot.com/" target="_blank" title="CHIA SẺ THỦ THUẬT &amp; ẢNH BÌA FACEBOOK &amp; PHOTO ĐẸP" rel="_blank">Gia Huy NY </a></li>
<li><a href="https://www.tieubaoblog.info/" target="_blank" title="Tiểu Bảo Blog - Chia Sẽ Thủ Thuật Tổng hợp" rel="_blank">Tiểu Bảo Blog </a></li>

<li><a href="https://hphuc216.blogspot.com" target="_blank" title="Star Phúc Blog" rel="_blank"><span style="color:#fad29f; font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont," segoe="" ui',roboto,oxygen-sans,ubuntu,cantarell,'helvetica="" neue',sans-serif'="">Star Phúc Blog</span></a></li>
<li><a href="https://nguyenphublog.blogspot.com/" target="_blank" title="Blog chia sẻ thủ thuật" rel="_blank"><span style="color:#ff9900; font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont," segoe="" ui',roboto,oxygen-sans,ubuntu,cantarell,'helvetica="" neue',sans-serif'="">Nguyễn Phú Blog</span></a></li>

<li><a href="https://www.namhacker.com/" target="_blank" title="Thủ Thuật Facebook, Blogspot" rel="_blank"><span style="color:#1da1f2; font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont," segoe="" ui',roboto,oxygen-sans,ubuntu,cantarell,'helvetica="" neue',sans-serif'="">Bác Sỹ Facebook</span></a></li>
<li><a href="https://adminducxamlone.blogspot.com" target="_blank" title="thủ thuật facebook - windows" rel="_blank">Anh Đức Entertainment</a></li>
<li><a href="https://leminhut.blogspot.com/" target="_blank" title="blogs chia sẽ thủ thuật facebook, blogger , seo , template blogger, thủ thuật android, psd bìa ..." rel="_blank"><span style="color:#e878db; font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont," segoe="" ui',roboto,oxygen-sans,ubuntu,cantarell,'helvetica="" neue',sans-serif'="">Star Út</span></a></li>
<li><a href="https://www.sonsexyblog.com" target="_blank" title="chia sẻ để nhận lại" rel="_blank">Sơn Sexy Blog</a></li>

<li><a href="https://hoangduytl.blogspot.com" target="_blank" title="Đức Duy IT - Chia Sẽ Thủ Thuật Tổng hợp &amp; Ảnh Bìa" rel="_blank">Đức Duy IT </a></li>
<li><a href="https://lobatquai.blogspot.com" target="_blank" title="Blog chia sẻ thủ thuật, phần mềm, game cho PC" rel="_blank"> Lò Bát Quái </a></li>
<li><a rel="_blank" href="https://phucsieuphamblog.blogspot.com" target="_blank" title="PHÚC SIÊU PHÀM - Chia sẻ thủ thuật.">PHÚC SIÊU PHÀM</a></li>
<li><a href="https://www.hoangminhit.net/" target="_blank" title="Blog chia sẻ thủ thuật tin học miễn phí" rel="_blank">Hoàng Minh IT</a></li>
<li><a rel="_blank" href="https://www.thanhphuit.xyz/" target="_blank" title="Thanh Phú IT">Thanh Phú IT</a></li>
<li><a rel="_blank" href="https://prince-tips.blogspot.com/" target="_blank" title="Prince Design Blog">Prince Design Blog</a></li>
<li><a rel="_blank" href="https://www.tinhgetterblog.ooo/" target="_blank" title="Tính Getter Blog">Tính Getter Blog</a></li>
<li><a rel="_blank" href="https://www.vutungduy.blog" target="_blank" title="Blog Chia Sẻ Thủ Thuật">Vũ Tùng Duy Blog</a></li>
<li><a rel="_blank" href="https://s2topvn.blogspot.com/" target="_blank" title="Blog Thủ Thuật Tổng Hợp">S2TopVN Blog</a></li>

<li><a href="https://www.starttien.tk" target="_blank" title="Kho PSD miễn phí" rel="_blank">Star Tiến Blogs</a></li>

<li><a rel="_blank" href="https://Starsinh.blogspot.com/
" target="_blank" title="Blog Thủ Thuật">STAR SINH BLOG</a></li>
<li><a rel="_blank" href="https://www.tt4u.xyz/
" target="_blank" title="Kho Tàng Thủ Thuật Việt">TT4U TEAM</a></li>
<li><a href="https://www.kienpsdblog.com/" target="_blank" title="Kiên PSD" rel="_blank">Kiên PSD</a></li>

<li class="act"><a class="active" href="/p/lien-ket_6.html" title="Đặt Liên Kết Blog" target="_blank" rel="_blank"><marquee style="display:block" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2">* Đặt liên kết ngay . Thanks All...
</marquee></a></li>
</div></div>
</div>


Thủ thuật linh tinh mẹo vặt :

Thay đổi màu link : http://www.aloseo.xyz/2015/11/thay-oi-mau-link-cho-blog.html

Code Quảng cáo trượt giống quảng cáo Admicro cho blog và web : http://www.aloseo.xyz/2015/09/code-quang-cao-truot-giong-quang-cao.html

Tạo Banner quảng cáo trượt dọc 2 bên cho blogspot, web : http://www.aloseo.xyz/2015/09/tao-banner-quang-cao-truot-doc-2-ben.html

Tối ưu thẻ title, meta, description, keyword ... cho blogspot(blogger) : http://www.aloseo.xyz/2015/08/tong-hop-code-toi-uu-title-meta.html
 

Code khung thử mã : http://www.aloseo.xyz/2015/08/code-khung-thu-ma-html.html


CHỈNH SỬA GIAO DIỆN BLOG-GER
Bài Viết Ngẫu Nhiên

Bạn có thể thích những bài đăng này

 1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
 2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
 3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>
Xưởng sản xuất gỗ ghép cao su / gỗ ghép thông / thớt gỗ / xưởng may rèm cửa
Quảng cáo Ads2
Quảng cáo Ads3

1 Phút dành cho quảng cáo 2

NCC thớt gỗ, ván ghép, mdf
Tắt Ads

Xem Page Nhà Tài Trợ Click here

Tắt Ads

Máy Ép Chậm
Nồi chiên không dầu
Điện Thoại
LapTop Giá Rẻ
Máy xay sinh tố
1368.com.vn