Ads Nhà Tài Trợ

Xưởng SX Ván Ghép, Thớt Gỗ Các Loại - Nam Trung JSC
%
Xe đạp địa hình MTB Txed Brave Boy 20 20 inch Size XXS
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Pacific AQUILA 2.0 27.5 inch
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Pacific OVERRIDE 5.0 27.5 inch
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Exotic 2658 4.0 AHHD 26 inch
Xe Đạp
MTB

Danh mục bài viết kỹ thuật lập trình VBA cho Excel

Chương 1: GIỚI THIỆU VỂ VISUAL BASIC FOR APPUCATION   
Chương 2:GHI VÀ THỰC HIỆN MACRO 
2.1    - Tạo macro bằng chức năng Recorder Macro   
2.2-    Thực hiện macro khi sử dụng bảng điều khiển macro   
2.3-    Thực hiện macro khi sử dụng phím tắt (shortcut key)   
2.4-    Tạm dừng khi thực hiện macro

Chương 3: CÁCH THỰC HÍỆN MỘT MACRO ĐƠN GIẢN  
3.1- Thực hiện macro từ một đối tượng trong worksheet 
3.2- Thực hiện macro từ nút lệnh trong thanh công cụ  
3.3-    Thực hiện macro từ thanh menu  
3.4-    Thay đổi lựa chọn trong macro  

Chương 4: CỬA sổ VISUAL BASIC EDITOR (VBE)  
4.1    - Cấu trúc cửa sổ VBE 
4.2-    Cửa sổ soạn thảo code (Code window)  
4.3-    Cửa sổ Immediate 
4.4-    Hiệu chỉnh trong VBE   
4.4.1    - Thay đổi tên của thủ tục 
4.4.2-    Sửa đổi mã lệnh trong thủ tục 
4.4.3-    Tạo thêm Module trong cửa sổ VBE 
4.4.4-    Gỡ bỏ module 

Chương 5: LÀM VIỆC VỚI FILE EXCEL CÓ CHỨAJVỈACRO

5.1 - Sử dụng chức năng Security   
5.2-    Sử dụng các chương trình diệt virus   

Chương 6: ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỨC NĂNG TỰ GHI MACRO

6.1 .Ưu điểm của chức năng tự ghi macro
6.2 .Nhược điểm của chức năng tự ghi macro

Chương 7 : NGÔN NGỮ VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

7.1-    Các đối tượng (Objects)
7.2-    Các phương thức (Methods)
7.3-    Các thuộc tính (Properties)

Chương 8 :  MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG EXCEL

8.1 - Đối tượng Application  
8.1.1- Thuộc tính Calculation  
8.1.2- Thuộc tính ScreenUpdating 
8.1.3- Thuộc tính DisplayAlerts

8.2-    Đối tượng Window 
8.3-    Đối tượng Workbook 
8.4-    Đối tượng Worksheet   
8.4.1 - Xác định các thông tin trong Worksheet  
8.4.2-    Nhập dữ liệu vào trong Worksheet   
8.4.3-    Điều khiển Worksheet  

8.5-    Đối lượng ô (cell) và khối ô (range)   
8.5.1-    Thuộc tính Range  
8.5.2-    I huộc tính Selection  
8.5.3-    Thuộc lính Cells   
8.5.4-    Thuộc tính Offset  
8.5.5-    Thuộc tính Rows và Columns 
8.5.6-    Các kiểu thuộc tính khác trong tham chiếu  

8.5.7- Xác định thông số của ô và khối ô   
8.5.8- Tạo vùng trực tiếp (không sử dụng VBA) 
8.5.9-    Tạo vùng bằng cách sử dụng VBA
8.5.10- Làm việc với nhiều vùng  
8.5.11 - Di chuyển, sao chép và xoá ô (khối ô) 
8.5.12- Một số thuộc tính hữu ích của đối tượng Range 
8.6-    Tra cứu và tham khảo đối tượng  

Chương 9: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN TRONG VBA  

9.1- Khai báo kiểu giá trị cho biến   
9.2- Các toán tử trong VBA   
9.3- Biểu thức   

9.4-    Gán giá trị cho biến, hàng và đối tượng  
9.4.1-    Gán giá trị cho biến 
9.4.2-    Gán giá trị là hằng số cho biến  
9.4.3-    Gán giá trị cho biến đối tượng   
9.4.4-    Hướng dẫn truyền tham số bằng giá trị   
9.5-    Khai báo và sử dụng mảng (Array)   
9.5.1-    Mảng có chiều dài cố định   
9.5.2- Mảng động   
9.6-    Sử dụng Type để khai báo biến người dùng   
9.7- Xác định kiểu biến bằng hàm TypeName  
9.8- Vòng đời của biến 

Chưong 10: SỬ DỤNG TRỢ GIÚP TRONG VBA 

10 1 - Trợ giúp trực tiếp trong môi trường VBA   
10.2-    Sử dụng hộp thoại trợ giúp với chủ đề   
10.3 Sử dụng mẫu của excel
10.3 Sử dụng Internet

Chương 11 : THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC11.1 Sử dụng Options
11.2- Sử dụng VBAProject

Chương 12: PHƯƠNG PHÁP TỰ XÂY DỰNG MACRO

12.1-    Xây dựng macro
12.2-    Ngắt dòng khi mã lệnh quá dài
12.3-    Các lỗi xảy ra khi xây dựng macro

Chương 13: SỬ DỤNG VÀ XÂY DỰNG HÀM TRONG VBA

13.1-    Sử dụng các hàm sẵn có trong Excel
13.1.1-    Gọi các hàm trong Worksheet từ VB A
13.1.2-    Chèn hàm số trong Worksheet vào ô
13.2-    Sử dụng các hàm trong VBA
13.2.1-    Hàm toán học
13.2.2-    Hàm xác nhận dữ liệu
13.2.3-    Hàm chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu
13.2.4-    Hàm về xử lý chuỗi
13.2.5-    Hàm định dạng dữ liệu
13.2.6-    Hàm tạo số ngẫu nhiên
13.2.7-    Hàm về ngày giờ
13.2.8-    Hàm về đồ hoạ
13.2.9-    Hàm chương trinh
13.2.10-    Các hàm khác

13.3-    Xây dựng hàm trong VBA
13.3.1-    Phân biệt hàm tự lập với thủ tục
13.3.2-    Cách xây dựng hàm tự lập
13.3.3-    Mô tả nội dung hàm
13.3.4-    Tạo và sử dụng hàm tự lập trong Add-Ins
13.3.5-    Gọi hàm tự lập từ thủ tục

Chưong 14: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

14.1 - Điều khiển có điều kiện
14.1.1-    Điều khiển IF
14.1.2-    Điều khiển Select Case
14.1.3-    Điều khiển And .
14.1.4-    Điều khiển Or
14.1.5-    Điều khiển sử dụng nhiều And và Or
14.2- Điều khiển vòng lặp
14.2.1-    Điều khiển Do ... Loop
14.2.2-    Điều khiển Do While ... Loop
14.2.3-    Điều khiển Do ... Loop While
14.2.4-    Điều khiển Do Until... Loop
14.2.5-    Điều khiển For ... Next
14.2.6-    Điều khiển For Each ... Next
14.2.7-    Lệnh thoát (Exit)
14.2.8-    Vòng lặp lồng
14 2 9- Điều khiển With - End With

Chưưng 15: HỘP THOẠI TRONG VBA

15 1- Hộp thông báo Message box
15.1.1- Các loại thông điệp trong buttons
151.2-thông số các nút điều khiển
151.2.- Các biểu tượng thông điệp trong Msgbox
151.4- Xây dựng tham số cho MsgBox

151.2- Phưong thức InputBox
15.3-    Hàm InputBox

Chương 16: KỸ THUẬT XỬ LÝ LỖI

16.1-    Các kiểu lỗi thường gặp
16.2-    Lỗi thi hành và cách xử lý lỗi
16.2.1-    Xác định và làm việc với những lỗi xảy ra
16.2.2-    Cách “bẫy” lỗi chi tiết bằng On Error
16.2.3-    Gói gọn xử lý lỗi
16.2.4-    Những trường họp nên bỏ qua lỗi
16.2.5-    Xác định lỗi cụ thể
16.2.6-    Lỗi do người sử dụng cố ý
16.3-    Lỗi lập trình và kỹ thuật xử lý lỗi
16.3.1-    Các loại lỗi lập trình
16.3.2-    Xác định lỗi và kỹ thuật xử lý lỗi
16.3.3-    Sử dụng công cụ sửa lỗi của VBA (VBA Debugger)
16.4-    Các phương pháp giảm lỗi
16.5-    Những thông số về mã lệnh lỗi trong VBA

Chưong 17: LẬP TRÌNH SỰ KIỆN TRONG EXCEL 2003

17.1-    Chỉ dẫn về các thủ tục của sự kiện
17.2-    Làm hữu hiệu và vô hiệu các sự kiện
17.3-    Trình tự các sự kiện
17.4-    Các sự kiện đối với Workbook

17.4.1 - Sự kiện Activate
17.4.2-    Sự kiện Deactivate
17.4.3-    Sự kiện Open
17.4.4-    Sự kiện BeforeSave
17.4.5-    Sự kiện BeforePrint
17.4.6-    Sự kiện BeforeClose
17.4.7-    Sự kiện NewSheet
17.4.8-    Sự kiện Window Activate
17.4.9-    Sự kiện WindowDeactivate
17.4.10-    Sự kiện WindowResize

17.5-    Các sự kiện đối với Worksheet
17.5.1-    Sự kiện Activate
17.5.2-    Sự kiện Deactivate
17.5.3-    Sự kiện SelectionChange
17.5.4-    Sự kiện Change
17.5.5-    Sự kiện Calculate
17.5.6-    Sự kiện BeforeDoubleClick
17.5.7- Sự kiện BeforeRightDoubleClick
17.5.8- Sự kiện FollowHyperlink
17.5.9- Sự kiện PivotTableUpdate
17.6- Những sự kiện không kết hợp với các đối tượng
17.6.1-    Sự kiện OnTime
17.6.2-    Sự kiện Keypress (bấm phím)

Chưong 18: NHỮNG VÍ DỤ VỀ LẬP TRÌNH VBA

18.1- Ví dụ về làm việc với vùng
18.1.1- Sao chép vùng đặc biệt
18.1.2-    Sao chép vùng chưa xác định
18.1.3-    Di chuyển vùng
18.1.4-    Duyệt từng ô trong vùng xác định
18.1.5-    Thủ tục để xoá dòng trống
18.2-    Thí dụ về làm việc với workbook và worksheet
18.2.1-    Thủ tục xoá sheet rỗng
18.2.2-    Thủ tục tìm sheet trong workbook
18.2.3-    Di chuyển nhanh tới một sheet nào đo
18.2.4-    Khoá ô chứa công thức
18.3-    Thay đổi cài đặt trong Excel
18.3.1-    Thay đổi cài đặt kiểu Boolean
18.3.2-    Thay đổi cài đặt không phải ở kiểu Boolean
18.4-    Một số hàm và thủ tục hữu dụng khác
18.4.1-    Hàm chuyển số sang chữ
18.4.2-    Hàm tách số từ trong chuỗi
18.4.3-    Hàm về tính toán góc
18.4.4-    Thủ tục sao chép dữ liệu theo kiểu đặc biệt
18.4.5-    Hàm nội suy tuyến tính
18.4.6-    Hàm tách tên, họ và tên đệm

Chương 19: SỬ DỤNG VÀ XÂY DỰNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRONG EXCEL

19.1-    Sử dụng bảng diều khiển sẵn có trong Excel (Dialog Boxes)
19.1.1-    Bảng diều khiển File Open và File Save As
19.1.2-    Phương thức GetOpenFile và GetSavcAsFilename
19.2-    Xây dựng UserForm trong VBE
19.2.1- Cách làm hiện UserForm trong bảng tính
19.2.2-    Mô tả các điều khiển trong UserForm
19.2.3-    Các công cụ tạo UserForm
19.2.4-    Một số thuộc tính của các điều khiển
19.2.5-    Sử dụng chuột phải tại UserForm
19.2.6-    Sử dụng chuột phải tại các điều khiển
19.2.7-    Các sự kiện trong UserForm và điều khiển
19.2.8-    Quy ước về đặt tên cho điều khiển trong UserForm
19.2.9-    Ví dụ về xây dựng UserFonn

19.3-    Xây dựng DialogSheet trong workbook
19.3.1-    Cách làm hiện và đóng DialogSheet trong bảng tính
19.3.2-    Các điều khiển trong DialogSheet
19.3.3-    Thuộc tính của các điều khiển trong DialogSheet
19.3.4-    Sừ dụng hàm Excel để liên kết giữa DialogSheet với Worksheet
19.3.5-    Sử dụng VBA để liên kết giữa DialogSheet với Worksheet
19.4-    Xây dụng Form trong Worksheet

Chương 20: TẠO THANH CÔNG CỤ VÀ THỰC ĐƠN BẰNG VBA

20 1- Tạo thanh công cụ Toolbar
20 1 1- Tạo thanh công cụ (Toolbar) mới
20.1.2-    Xoá thanh công cụ
20 1 3- Sử dụng các điều khiển trong CommandBar 20 1 4- Thêm các điều khiển vào CommandBar 20 1 5- Sử dụng các thuộc tính của điều khiển
20.1.6-    Sử dụng các phương thức
20 2- Tạo thực đơn Menu
20.2.1- Lập trình với menu
20.2.2-Tạo thực đcm con (Submenu)

20.2- Thay đổi trong thực đơn tắt

20.2.4- Tạo Popup menu mới của đối tượng ô hay khôi ô

Chương 21: LÀM VIỆC VỚI FILE VÀ THƯ MỤC VỚI VBA

211- Tìm tên của thư mục hiện tại (hàm CurDir)
21.2-    Thay đổi tên của file hoặc thư mục (hàm Name)
21.3-    Kiểm tra vị trí của file và thư mục trong ổ đĩa (hàm Dir)
21.4-    Xác định ngày và thời gian sửa đồi file (hàm FileDateTime)
21.5-    Xác định kích cỡ của file (hàm FileLen)
21.6-    Xác định và thiết lập thuộc tính của file (hàm GetAttr và SetAttr)
21.7-    Thay đổi thiết lập thư mục và ổ đĩa (lệnh ChDir và ChDrive)
21.8-    Tạo và xoá thư mục (lệnh MlcDir và RmDir)
21.9-    Sao chép file (lệnh FileCopy)
21.10-    Xoá file (lệnh Kill)
21.11-    Một số hàm hữu ích của file và thư mục
21.11.1-    Hàm kiểm tra sự tồn tại' của file
21.11.2-    Hàm tách tên File từ đường dẫn
21.11.3-    Hàm kiểm tra sự tồn tại của đường dẫn
21.11.4-    Hàm kiểm tra sự tồn tại Tên của một khoảng (Range Name)
21.11.5-    Hàm kiểm tra sheet có tồn tại hay không
21.11.6-    Hàm kiểm tra Workbook có mở hay không

Chương 22: NHỮNG CÂU HỎI HAY GẶP TRONG VBA

Chương 23: ĐIỂU KHIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC BẰNG VBA BẰNG VBA

23.1-    Khởi động một chương trình khác từ Excel
23.2-    Di chuyển giữa các chương trình ứng dụng
23.3-    Điều khiển các chương trình khác
23.4-    Tìm hiểu về liên kết (Binding)
23.4.1-    Liên kết muộn
23.4.2-    Liên kết sớm
23.4.3-    Thiết lập tham chiếu đến thư viện đối tượng
23.5-    Tạo các đối tượng Automation
23.5.1-    Sử dụng hàm CreateObject
23.5.2-    Sử dụng hàm GetObject
23.5.3-    Sử dụng từ khoáNew
23.6-    Liên kết dữ liệu giữa các chưong trình trong Window
23.6.1-    Điều khiển Word từ Excel
23.6.2-    Điều khiển PowerPoint từ Excel
23.6.3-    Điều khiển AutoCad từ Excel

Tài liệu tham khảo

Ivietpr.com Blog Cá Nhân, Nền Tảng Blogger, Giao Diện Fletro : Xây dựng và phát triển nội dung, theo số liệu phân tích trên cấu trúc content của nhật ký trực tuyến digitalnomad.vn [ Blog Chạy Thử Nghiệm Đa Cấu Trúc ]

Bạn có thể thích những bài đăng này

  1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
  2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>

💰

Top Sản Phẩm Công Nghệ / Thiết Bị Điện Gia Dụng /,...
Về Trang Chủ
Điện Thoại Hỗ Trợ Làm Việc Từ Xa, Du Lịch, Chụp Ảnh,... Thiết bị công nghệ không thể dành cho Workcation, TELEWORK, WFH , người làm nghề MMO, KOC / Streamer và những người biên tập, sáng tạo nội dung Video, dân Viết Blog Kiếm Tiền Từ affiliate marketing , bổ sung và làm đa dạng nguồn tài chính cá nhân, kiếm thêm Thu Nhập Thụ Động,...

Xem Giá Bán

Lap Top thiết kế sang chảnh, sáng tạo kết hợp từ chiếc máy tính bảng và chiếc laptop gaming đi kèm những trang bị công nghệ tân tiến nhất, laptop Asus Gaming ROG Flow Z13 GZ301Z i7 12700H (LD110W), siêu phẩm hỗ trợ làm việc, học tập online, đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm giải trí cực đỉnh cùng laptop CPU thế hệ 12 mới nhất.

Xem Giá Bán

Flagship hiệu năng cực khủng, trang bị những công nghệ tiên tiến nâng chất lượng chụp ảnh lên một tầm cao mới, chiếc điện thoại thông minh không thể thiếu dành cho dân Workcation, TELEWORK, WFH,... những du mục số thời hiện đại, dân xê dịch thích kiếm tiền từ du lịch.

Xem Giá Bán

Điện Thoại Thông Minh kháng nước thế hệ mới, hiệu năng cực đỉnh, camera sắc nét cùng viên pin cực khủng bên trong, hứa hẹn mang đến trải nghiệm cực kỳ đáng giá, thiết bị công nghệ không thể thiếu dành cho dân Workcation, TELEWORK, WFH,... những du mục số thời hiện đại, dân xê dịch thích kiếm tiền từ du lịch.

Xem Giá Bán

Laptop mỏng nhẹ, kết hợp giữa chiếc máy tính bảng và máy tính xách tay tạo nên diện mạo thời thượng, năng động kết hợp hiệu năng mạnh mẽ vượt trội, người đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình.

Xem Giá Bán

Laptop sang trọng, mỏng nhẹ, công nghệ 2 màn hình cảm ứng, thuận tiện trong công việc, thiết bị giải trí cực đỉnh, xử lý đồ họa mượt mà,....

Xem Giá Bán