@bloggiabao
%
%
%
%

Danh mục bài viết kỹ thuật lập trình VBA cho Excel

Chương 1: GIỚI THIỆU VỂ VISUAL BASIC FOR APPUCATION   
Chương 2:GHI VÀ THỰC HIỆN MACRO 
2.1    - Tạo macro bằng chức năng Recorder Macro   
2.2-    Thực hiện macro khi sử dụng bảng điều khiển macro   
2.3-    Thực hiện macro khi sử dụng phím tắt (shortcut key)   
2.4-    Tạm dừng khi thực hiện macro

Chương 3: CÁCH THỰC HÍỆN MỘT MACRO ĐƠN GIẢN  
3.1- Thực hiện macro từ một đối tượng trong worksheet 
3.2- Thực hiện macro từ nút lệnh trong thanh công cụ  
3.3-    Thực hiện macro từ thanh menu  
3.4-    Thay đổi lựa chọn trong macro  

Chương 4: CỬA sổ VISUAL BASIC EDITOR (VBE)  
4.1    - Cấu trúc cửa sổ VBE 
4.2-    Cửa sổ soạn thảo code (Code window)  
4.3-    Cửa sổ Immediate 
4.4-    Hiệu chỉnh trong VBE   
4.4.1    - Thay đổi tên của thủ tục 
4.4.2-    Sửa đổi mã lệnh trong thủ tục 
4.4.3-    Tạo thêm Module trong cửa sổ VBE 
4.4.4-    Gỡ bỏ module 

Chương 5: LÀM VIỆC VỚI FILE EXCEL CÓ CHỨAJVỈACRO

5.1 - Sử dụng chức năng Security   
5.2-    Sử dụng các chương trình diệt virus   

Chương 6: ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỨC NĂNG TỰ GHI MACRO

6.1 .Ưu điểm của chức năng tự ghi macro
6.2 .Nhược điểm của chức năng tự ghi macro

Chương 7 : NGÔN NGỮ VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

7.1-    Các đối tượng (Objects)
7.2-    Các phương thức (Methods)
7.3-    Các thuộc tính (Properties)

Chương 8 :  MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG EXCEL

8.1 - Đối tượng Application  
8.1.1- Thuộc tính Calculation  
8.1.2- Thuộc tính ScreenUpdating 
8.1.3- Thuộc tính DisplayAlerts

8.2-    Đối tượng Window 
8.3-    Đối tượng Workbook 
8.4-    Đối tượng Worksheet   
8.4.1 - Xác định các thông tin trong Worksheet  
8.4.2-    Nhập dữ liệu vào trong Worksheet   
8.4.3-    Điều khiển Worksheet  

8.5-    Đối lượng ô (cell) và khối ô (range)   
8.5.1-    Thuộc tính Range  
8.5.2-    I huộc tính Selection  
8.5.3-    Thuộc lính Cells   
8.5.4-    Thuộc tính Offset  
8.5.5-    Thuộc tính Rows và Columns 
8.5.6-    Các kiểu thuộc tính khác trong tham chiếu  

8.5.7- Xác định thông số của ô và khối ô   
8.5.8- Tạo vùng trực tiếp (không sử dụng VBA) 
8.5.9-    Tạo vùng bằng cách sử dụng VBA
8.5.10- Làm việc với nhiều vùng  
8.5.11 - Di chuyển, sao chép và xoá ô (khối ô) 
8.5.12- Một số thuộc tính hữu ích của đối tượng Range 
8.6-    Tra cứu và tham khảo đối tượng  

Chương 9: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN TRONG VBA  

9.1- Khai báo kiểu giá trị cho biến   
9.2- Các toán tử trong VBA   
9.3- Biểu thức   

9.4-    Gán giá trị cho biến, hàng và đối tượng  
9.4.1-    Gán giá trị cho biến 
9.4.2-    Gán giá trị là hằng số cho biến  
9.4.3-    Gán giá trị cho biến đối tượng   
9.4.4-    Hướng dẫn truyền tham số bằng giá trị   
9.5-    Khai báo và sử dụng mảng (Array)   
9.5.1-    Mảng có chiều dài cố định   
9.5.2- Mảng động   
9.6-    Sử dụng Type để khai báo biến người dùng   
9.7- Xác định kiểu biến bằng hàm TypeName  
9.8- Vòng đời của biến 

Chưong 10: SỬ DỤNG TRỢ GIÚP TRONG VBA 

10 1 - Trợ giúp trực tiếp trong môi trường VBA   
10.2-    Sử dụng hộp thoại trợ giúp với chủ đề   
10.3 Sử dụng mẫu của excel
10.3 Sử dụng Internet

Chương 11 : THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC11.1 Sử dụng Options
11.2- Sử dụng VBAProject

Chương 12: PHƯƠNG PHÁP TỰ XÂY DỰNG MACRO

12.1-    Xây dựng macro
12.2-    Ngắt dòng khi mã lệnh quá dài
12.3-    Các lỗi xảy ra khi xây dựng macro

Chương 13: SỬ DỤNG VÀ XÂY DỰNG HÀM TRONG VBA

13.1-    Sử dụng các hàm sẵn có trong Excel
13.1.1-    Gọi các hàm trong Worksheet từ VB A
13.1.2-    Chèn hàm số trong Worksheet vào ô
13.2-    Sử dụng các hàm trong VBA
13.2.1-    Hàm toán học
13.2.2-    Hàm xác nhận dữ liệu
13.2.3-    Hàm chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu
13.2.4-    Hàm về xử lý chuỗi
13.2.5-    Hàm định dạng dữ liệu
13.2.6-    Hàm tạo số ngẫu nhiên
13.2.7-    Hàm về ngày giờ
13.2.8-    Hàm về đồ hoạ
13.2.9-    Hàm chương trinh
13.2.10-    Các hàm khác

13.3-    Xây dựng hàm trong VBA
13.3.1-    Phân biệt hàm tự lập với thủ tục
13.3.2-    Cách xây dựng hàm tự lập
13.3.3-    Mô tả nội dung hàm
13.3.4-    Tạo và sử dụng hàm tự lập trong Add-Ins
13.3.5-    Gọi hàm tự lập từ thủ tục

Chưong 14: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

14.1 - Điều khiển có điều kiện
14.1.1-    Điều khiển IF
14.1.2-    Điều khiển Select Case
14.1.3-    Điều khiển And .
14.1.4-    Điều khiển Or
14.1.5-    Điều khiển sử dụng nhiều And và Or
14.2- Điều khiển vòng lặp
14.2.1-    Điều khiển Do ... Loop
14.2.2-    Điều khiển Do While ... Loop
14.2.3-    Điều khiển Do ... Loop While
14.2.4-    Điều khiển Do Until... Loop
14.2.5-    Điều khiển For ... Next
14.2.6-    Điều khiển For Each ... Next
14.2.7-    Lệnh thoát (Exit)
14.2.8-    Vòng lặp lồng
14 2 9- Điều khiển With - End With

Chưưng 15: HỘP THOẠI TRONG VBA

15 1- Hộp thông báo Message box
15.1.1- Các loại thông điệp trong buttons
151.2-thông số các nút điều khiển
151.2.- Các biểu tượng thông điệp trong Msgbox
151.4- Xây dựng tham số cho MsgBox

151.2- Phưong thức InputBox
15.3-    Hàm InputBox

Chương 16: KỸ THUẬT XỬ LÝ LỖI

16.1-    Các kiểu lỗi thường gặp
16.2-    Lỗi thi hành và cách xử lý lỗi
16.2.1-    Xác định và làm việc với những lỗi xảy ra
16.2.2-    Cách “bẫy” lỗi chi tiết bằng On Error
16.2.3-    Gói gọn xử lý lỗi
16.2.4-    Những trường họp nên bỏ qua lỗi
16.2.5-    Xác định lỗi cụ thể
16.2.6-    Lỗi do người sử dụng cố ý
16.3-    Lỗi lập trình và kỹ thuật xử lý lỗi
16.3.1-    Các loại lỗi lập trình
16.3.2-    Xác định lỗi và kỹ thuật xử lý lỗi
16.3.3-    Sử dụng công cụ sửa lỗi của VBA (VBA Debugger)
16.4-    Các phương pháp giảm lỗi
16.5-    Những thông số về mã lệnh lỗi trong VBA

Chưong 17: LẬP TRÌNH SỰ KIỆN TRONG EXCEL 2003

17.1-    Chỉ dẫn về các thủ tục của sự kiện
17.2-    Làm hữu hiệu và vô hiệu các sự kiện
17.3-    Trình tự các sự kiện
17.4-    Các sự kiện đối với Workbook

17.4.1 - Sự kiện Activate
17.4.2-    Sự kiện Deactivate
17.4.3-    Sự kiện Open
17.4.4-    Sự kiện BeforeSave
17.4.5-    Sự kiện BeforePrint
17.4.6-    Sự kiện BeforeClose
17.4.7-    Sự kiện NewSheet
17.4.8-    Sự kiện Window Activate
17.4.9-    Sự kiện WindowDeactivate
17.4.10-    Sự kiện WindowResize

17.5-    Các sự kiện đối với Worksheet
17.5.1-    Sự kiện Activate
17.5.2-    Sự kiện Deactivate
17.5.3-    Sự kiện SelectionChange
17.5.4-    Sự kiện Change
17.5.5-    Sự kiện Calculate
17.5.6-    Sự kiện BeforeDoubleClick
17.5.7- Sự kiện BeforeRightDoubleClick
17.5.8- Sự kiện FollowHyperlink
17.5.9- Sự kiện PivotTableUpdate
17.6- Những sự kiện không kết hợp với các đối tượng
17.6.1-    Sự kiện OnTime
17.6.2-    Sự kiện Keypress (bấm phím)

Chưong 18: NHỮNG VÍ DỤ VỀ LẬP TRÌNH VBA

18.1- Ví dụ về làm việc với vùng
18.1.1- Sao chép vùng đặc biệt
18.1.2-    Sao chép vùng chưa xác định
18.1.3-    Di chuyển vùng
18.1.4-    Duyệt từng ô trong vùng xác định
18.1.5-    Thủ tục để xoá dòng trống
18.2-    Thí dụ về làm việc với workbook và worksheet
18.2.1-    Thủ tục xoá sheet rỗng
18.2.2-    Thủ tục tìm sheet trong workbook
18.2.3-    Di chuyển nhanh tới một sheet nào đo
18.2.4-    Khoá ô chứa công thức
18.3-    Thay đổi cài đặt trong Excel
18.3.1-    Thay đổi cài đặt kiểu Boolean
18.3.2-    Thay đổi cài đặt không phải ở kiểu Boolean
18.4-    Một số hàm và thủ tục hữu dụng khác
18.4.1-    Hàm chuyển số sang chữ
18.4.2-    Hàm tách số từ trong chuỗi
18.4.3-    Hàm về tính toán góc
18.4.4-    Thủ tục sao chép dữ liệu theo kiểu đặc biệt
18.4.5-    Hàm nội suy tuyến tính
18.4.6-    Hàm tách tên, họ và tên đệm

Chương 19: SỬ DỤNG VÀ XÂY DỰNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRONG EXCEL

19.1-    Sử dụng bảng diều khiển sẵn có trong Excel (Dialog Boxes)
19.1.1-    Bảng diều khiển File Open và File Save As
19.1.2-    Phương thức GetOpenFile và GetSavcAsFilename
19.2-    Xây dựng UserForm trong VBE
19.2.1- Cách làm hiện UserForm trong bảng tính
19.2.2-    Mô tả các điều khiển trong UserForm
19.2.3-    Các công cụ tạo UserForm
19.2.4-    Một số thuộc tính của các điều khiển
19.2.5-    Sử dụng chuột phải tại UserForm
19.2.6-    Sử dụng chuột phải tại các điều khiển
19.2.7-    Các sự kiện trong UserForm và điều khiển
19.2.8-    Quy ước về đặt tên cho điều khiển trong UserForm
19.2.9-    Ví dụ về xây dựng UserFonn

19.3-    Xây dựng DialogSheet trong workbook
19.3.1-    Cách làm hiện và đóng DialogSheet trong bảng tính
19.3.2-    Các điều khiển trong DialogSheet
19.3.3-    Thuộc tính của các điều khiển trong DialogSheet
19.3.4-    Sừ dụng hàm Excel để liên kết giữa DialogSheet với Worksheet
19.3.5-    Sử dụng VBA để liên kết giữa DialogSheet với Worksheet
19.4-    Xây dụng Form trong Worksheet

Chương 20: TẠO THANH CÔNG CỤ VÀ THỰC ĐƠN BẰNG VBA

20 1- Tạo thanh công cụ Toolbar
20 1 1- Tạo thanh công cụ (Toolbar) mới
20.1.2-    Xoá thanh công cụ
20 1 3- Sử dụng các điều khiển trong CommandBar 20 1 4- Thêm các điều khiển vào CommandBar 20 1 5- Sử dụng các thuộc tính của điều khiển
20.1.6-    Sử dụng các phương thức
20 2- Tạo thực đơn Menu
20.2.1- Lập trình với menu
20.2.2-Tạo thực đcm con (Submenu)

20.2- Thay đổi trong thực đơn tắt

20.2.4- Tạo Popup menu mới của đối tượng ô hay khôi ô

Chương 21: LÀM VIỆC VỚI FILE VÀ THƯ MỤC VỚI VBA

211- Tìm tên của thư mục hiện tại (hàm CurDir)
21.2-    Thay đổi tên của file hoặc thư mục (hàm Name)
21.3-    Kiểm tra vị trí của file và thư mục trong ổ đĩa (hàm Dir)
21.4-    Xác định ngày và thời gian sửa đồi file (hàm FileDateTime)
21.5-    Xác định kích cỡ của file (hàm FileLen)
21.6-    Xác định và thiết lập thuộc tính của file (hàm GetAttr và SetAttr)
21.7-    Thay đổi thiết lập thư mục và ổ đĩa (lệnh ChDir và ChDrive)
21.8-    Tạo và xoá thư mục (lệnh MlcDir và RmDir)
21.9-    Sao chép file (lệnh FileCopy)
21.10-    Xoá file (lệnh Kill)
21.11-    Một số hàm hữu ích của file và thư mục
21.11.1-    Hàm kiểm tra sự tồn tại' của file
21.11.2-    Hàm tách tên File từ đường dẫn
21.11.3-    Hàm kiểm tra sự tồn tại của đường dẫn
21.11.4-    Hàm kiểm tra sự tồn tại Tên của một khoảng (Range Name)
21.11.5-    Hàm kiểm tra sheet có tồn tại hay không
21.11.6-    Hàm kiểm tra Workbook có mở hay không

Chương 22: NHỮNG CÂU HỎI HAY GẶP TRONG VBA

Chương 23: ĐIỂU KHIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC BẰNG VBA BẰNG VBA

23.1-    Khởi động một chương trình khác từ Excel
23.2-    Di chuyển giữa các chương trình ứng dụng
23.3-    Điều khiển các chương trình khác
23.4-    Tìm hiểu về liên kết (Binding)
23.4.1-    Liên kết muộn
23.4.2-    Liên kết sớm
23.4.3-    Thiết lập tham chiếu đến thư viện đối tượng
23.5-    Tạo các đối tượng Automation
23.5.1-    Sử dụng hàm CreateObject
23.5.2-    Sử dụng hàm GetObject
23.5.3-    Sử dụng từ khoáNew
23.6-    Liên kết dữ liệu giữa các chưong trình trong Window
23.6.1-    Điều khiển Word từ Excel
23.6.2-    Điều khiển PowerPoint từ Excel
23.6.3-    Điều khiển AutoCad từ Excel

Tài liệu tham khảo

Ivietpr.com Blog Cá Nhân, Nền Tảng Blogger, Giao Diện Fletro : Xây dựng và phát triển nội dung, theo số liệu phân tích trên cấu trúc content của nhật ký trực tuyến digitalnomad.vn [ Blog Chạy Thử Nghiệm Đa Cấu Trúc ]

Bạn có thể thích những bài đăng này

  1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
  2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>
456

💰

Top Sản Phẩm Công Nghệ / Thiết Bị Điện Gia Dụng /,...
Về Trang Chủ
Chiến mã đường rừng
Chợ Thủy Hải Sản
Điện Thoại Samsung Galaxy S20 FE (8GB/256GB)

Xem Giá Bán

Lenovo Legion Y90 5G Chơi Game SmartPhone Snapdragon 8 Gen1 6.92 ''144Hz AMOLED E4 5600MAh 68W Siêu NFC 64MP

Xem Giá Bán

ASUS ROG Điện Thoại 6 Phiên Bản Giới Hạn Dimensity 9000 + Tặng 5G 6000MAh Pin 6.78 "165Hz AMOLED chơi Game Điện Thoại

Xem Giá Bán

Điện thoại Gaming Tecno POVA 3 (6+5GB)/128GB - Helio G88 | 7000 mAh | Sạc nhanh 33W

Xem Giá Bán

Thotgo.asia - Tel 0968 970 650 : Xưởng Sản Xuất Thớt Gỗ Các Loại
Biến Content Thành Tiền Bạc