ads Blog content marketing Digitalnomad.vn Hợp tác marketing

Slide menu - Menu trượt dọc bên trái blog/web

1. Slide Menu [http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex1/omnislide/index.htm]<script language='JavaScript1.2' src='http://4pvn.com.vn/img/Type/404.js'>
</script>
<style type='text/css'>
A.ssmItems:link {color:#3366cc;text-decoration:none;}
A.ssmItems:hover {color:#000033;text-decoration:none;}
A.ssmItems:active {color:black;text-decoration:none;}
A.ssmItems:visited {color:#fd0243;text-decoration:none;}
</style>
<script language='JavaScript'>
YOffset=150;
XOffset=0;
staticYOffset=30;
slideSpeed=20
waitTime=100;
menuBGColor=&quot;#fff&quot;; // màu của các border
menuIsStatic=&quot;yes&quot;;
menuWidth=200; // Độ rộng của menu
menuCols=2;
hdrFontFamily=&quot;verdana&quot;;
hdrFontSize=&quot;2&quot;;
hdrFontColor=&quot;#fff&quot;; // Màu text của thư mục chính
hdrBGColor=&quot;#000099&quot;; // Màu nền thư mục chính
hdrAlign=&quot;center&quot;;
hdrVAlign=&quot;center&quot;;
hdrHeight=&quot;15&quot;;
linkFontFamily=&quot;Verdana&quot;;
linkFontSize=&quot;2&quot;;
linkBGColor=&quot;#FCFEFF&quot;; // Màu nền chính
linkOverBGColor=&quot;#fff&quot;; // Màu nền khi rê chuột
linkTarget=&quot;_top&quot;;
linkAlign=&quot;left&quot;;
barBGColor=&quot;#ff0000&quot;;
barFontFamily=&quot;Verdana&quot;;
barFontSize=&quot;1&quot;;
barFontColor=&quot;#fff&quot;;
barVAlign=&quot;center&quot;;
barWidth=16;
barText=&quot;MENU GO GHEP&quot;; // Tên bạn muốn đặt cho sidemenu đó
///////////////////////////
// ssmItems[...]=[name, link, target, colspan, endrow?] - leave &#39;link&#39; and &#39;target&#39; blank to make a header
ssmItems[0]=[&quot;Chuyên mục&quot;] // Thư mục chính
ssmItems[1]=[&quot;Blog&quot;, &quot;http://www.namtrungjsc.vn/search/label/blog&quot;, &quot;&quot;]
ssmItems[2]=[&quot;Báo giá gỗ&quot;, &quot;http://www.namtrungjsc.vn/search/label/báo giá gỗ&quot;,&quot;&quot;]
ssmItems[3]=[&quot;Bộ sưu tập&quot;, &quot;http://www.namtrungjsc.vn/search/label/bộ sưu tập&quot;, &quot;&quot;]
ssmItems[4]=[&quot;Công thức nấu nướng&quot;, &quot;http://www.namtrungjsc.vn/search/label/công thức nấu nướng&quot;, &quot;&quot;]
ssmItems[5]=[&quot;Cười chút chơi&quot;, &quot;http://www.namtrungjsc.vn/search/label/cười chút chơi&quot;, &quot;&quot;]
ssmItems[6]=[&quot;Gia công gỗ&quot;, &quot;http://www.namtrungjsc.vn/search/label/gia công gỗ&quot;, &quot;&quot;]
ssmItems[7]=[&quot;Gỗ ghép&quot;, &quot;http://www.namtrungjsc.vn/search/label/gỗ ghép&quot;, &quot;&quot;]
ssmItems[8]=[&quot;Kiến thức gỗ&quot;, &quot;http://www.namtrungjsc.vn/search/label/kiến thức gỗ&quot;, &quot;&quot;]
buildMenu();
</script>

2. Slide menu 3 :

<style>#box{ width:190px; font-size:12px; line-height:20px; right:-140px; top:25%; position:fixed; z-index:100}#tab{ float:left; list-style:none outside none; margin:0; padding:0; position:relative; z-index:99}#tab li span{ display:block; padding:0 5px; position:relative}#links{ width:80px; padding:10px; float:left; border-left:1px solid #B4B8BB}.show,.hide{ transition:margin-right .4s ease-in; -webkit-transition:margin-right .4s ease-in}.hide{ margin-right:0px}.show{ margin-right:95px}#arrow,bt{ cursor:pointer}.bt{ width:77px; height:40px; margin:-1px; text-align:center; border:1px solid #858fa6; font:bold 13px Helvetica,Arial,sans-serif; text-shadow:0px 0px 5px rgba(0,0,0,0.75); background:#014464; background-image:-o-linear-gradient(left,#1F82AF,#002F44); background-image:-ms-linear-gradient(left,#1F82AF,#002F44); background-image:-moz-linear-gradient(left,#1F82AF,#002F44); background-image:-webkit-linear-gradient(left,#1F82AF,#002F44); background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right top,from(#1F82AF),to(#002F44))}.bt a{ line-height:40px; color:#fff; display:block}.bt:hover{ transition:background .3s linear; background:#32A3D3; -o-transition:background .3s linear; -moz-transition:background .3s linear; -webkit-transition:background .3s linear}#deco{ width:75px; float:left; box-shadow:0px 0px 5px #000; -moz-box-shadow:0px 0px 5px #000; -webkit-box-shadow:0px 0px 5px #000}</style>
<div id="box" class="hide">
<ul id="tab">
<li>
<img id="arrow" onclick="toggle(&#39;box&#39;);" src="http://4pvn.com.vn/img/Type/405.png" />
</li>
</ul>
<div id="links">
<div id="deco">
<div class="bt">
<a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/gỗ ghép" >Gỗ ghép</a></div>
<div class="bt">
<a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/blog" >Blog</a></div>
<div class="bt">
<a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/báo giá gỗ" >Báo giá gỗ</a></div>

</div>
</div>
</div>
<script language='javascript'>
function toggle(id) {
var el = document.getElementById(id);
var img = document.getElementById("arrow");
var box = el.getAttribute("class");
if(box == "hide"){
el.setAttribute("class", "show");
delay(img, "http://4pvn.com.vn/img/Type/406.png", 400);
}
else{
el.setAttribute("class", "hide");
delay(img, "http://4pvn.com.vn/img/Type/405.png", 400);
}
}
function delay(elem, src, delayTime){
window.setTimeout(function() {elem.setAttribute("src", src);}, delayTime);
}</script>


3. Slide Menu 2

<script src="http://4pvn.com.vn/img/Type/399.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://4pvn.com.vn/img/Type/400.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://4pvn.com.vn/img/Type/401.js" type="text/javascript"></script>
<style>
body{font-size:75%;}
a{outline: none;}
a:active{outline: none;}
#sideBar{text-align:left;}
#sideBar h2{
color:#ffee00
font-size:110%;
font-family:arial;
margin:10px 10px 10px 10px;
font-weight:bold !important;}
#sideBar h2 span{
font-size:125%;
font-weight:normal !important;}
#sideBar ul{
margin:0px 0px 0px 0px;
padding:0px 0px 0px 0px;}
#sideBar li{
margin:0px 5px 5px 10px;
padding: 0 0 0 10px;
list-style-type:none;
display:block;
background-color:#da1074;
width:177px;
color:#ffffff;}
#sideBar li a{width:100%;}
#sideBar li a:link,
#sideBar li a:visited{
color:#ffffff;
font-family:verdana;
font-size:100%;
text-decoration:none;
display:block;
margin:0px 0px 0px 0px;
padding:0 0 0 20px;
width:100%;}
#sideBar li a:hover{
color:#ffff00;
text-decoration:underline;}
#sideBar{
position: fixed;
width: auto;
height: auto;
top: 140px;
left:0px;
background-image:url(http://4pvn.com.vn/img/Type/403.gif);
background-position:top right;
background-repeat:repeat-y;}
#sideBarTab{
float:left;
height:137px;
width:28px;}
#sideBarTab img{
border:0px solid #ffffff;}
#sideBarContents{
float:left;
overflow:hidden !important;
width:200px;
height:320px;}
#sideBarContentsInner{
width:200px;
}</style>
<div id="sideBar">
<div id="sideBarContents" style="display:none;">
<div id="sideBarContentsInner">
<h2>My<span>LeftMenu</span></h2>
<ul>
<li><a href="/">Trang chủ</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/blog">Blog</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20g%E1%BB%97">Báo giá gỗ</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/b%E1%BB%99%20s%C6%B0u%20t%E1%BA%ADp">Bộ sưu tập</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/c%C3%B4ng%20th%E1%BB%A9c%20n%E1%BA%A5u%20n%C6%B0%E1%BB%9Bng">Công thức nấu nướng</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/c%C6%B0%E1%BB%9Di%20ch%C3%BAt%20ch%C6%A1i">Cười chút chơi</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/gia%20c%C3%B4ng%20g%E1%BB%97">Gia công gỗ</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/g%E1%BB%97%20gh%C3%A9p">Gỗ ghép</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/search/label/ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20g%E1%BB%97">Kiến thức gỗ</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/2017/11/go-ghep-thong.html">Gỗ ghép thông</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/2017/11/go-ghep-cao-su.html">Gỗ ghép cao su</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/2017/12/go-ghep-cac-loai-phu-veneer-soi-xoan-dao-tan-bi.html">Gỗ ghép phủ veneer</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/2017/12/ban-go-ghep-bc-day-12-15-18-20x1200x2400.html">gỗ ghép BC 1200x2400 dày 12,15,18,20</a></li>
<li><a href="http://www.namtrungjsc.vn/2017/12/go-ghep-san-chat-luong-ab-abc-bc-day-12-15-18-20x1200x2400.html">Gỗ ghép Sẵn AB, A/BC, BC</a></li>
</ul>
</div> </div>
<a id="sideBarTab" href="#"><img alt="sideBar" src="http://4pvn.com.vn/img/Type/402.png" title="sideBar" /></a></div>

Tham khảo thêm các bài viết :
[từ tìm kiếm code để ẩn hiện chatbox, menu cố định , sticky menu
http://trungaiti.blogspot.com/2013/06/mau-menu-doc-xo-ngang-cuc-ep-nhe-cho.html
http://vntrongtien.blogspot.com/2015/03/tao-menu-theo-phong-cach-metro-ui-cho.html
http://trungaiti.blogspot.com/2014/04/menu-blogspot-css-chuyen-nghiep-giong.html
https://longtruongactor.wordpress.com/2016/06/16/tao-menu-an-hien-truot-doc-tuyet-dep-cho-blogspot/
http://www.continchuaoi.com/2014/03/cach-tao-menu-truot-ben-phai-blogwebsite.html
https://www.windows2it.com/2015/09/them-pop-out-chat-box-cbox-cho-blogspot-blogger.html 
http://hongdesignerblog.blogspot.com/2014/06/huong-dan-tao-chat-box-cho-blogspot.html 
https://xuanandz.blogspot.com/2016/09/tao-menu-hien-truot-doc.html 
http://www.iamkien.com/2017/10/menu-hien-truot-doc-cho-blogspot.html#A+ 
https://www.nguyenluongduy.com/2017/11/tao-menu-truot-doc-co-hieu-ung-ep-cho.html
Bài Viết Ngẫu Nhiên

Bạn có thể thích những bài đăng này

  1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
  2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>
Xưởng sản xuất gỗ ghép cao su / gỗ ghép thông / thớt gỗ / xưởng may rèm cửa
Quảng cáo Ads2
Quảng cáo Ads3

1 Phút dành cho quảng cáo 2

NCC thớt gỗ, ván ghép, mdf
Tắt Ads

Xem Page Nhà Tài Trợ Click here

Tắt Ads

Máy Ép Chậm
Nồi chiên không dầu
Điện Thoại
LapTop Giá Rẻ
Máy xay sinh tố
1368.com.vn