gỗ ghép
Có người đến chết vẫn không quên quảng cáo âu cũng là cái nghiệp :
có chết cũng không quên quảng cáo